Jump to the main content block

Journal of Chung Cheng Institute of Technology

VOLUME 37, NO 1

第三十七卷第一期,200811
 VOL.37, NO.1, NOV., 2008
Chung-Ho Wang1 and Jiu-Zhang Lu2
 
Chih-Chia Chiang, Ling-Yih Hsu1, Hou-Jen Tsai2, Chen-Wen Yao3, Tsu-Chung Chang4
 
Ching-Yang Lin1, Gu-Liang Chen2,Wen-Kuei Yang 2 and Chi-Ching Chang3
 
Tsai-Fu Chuang
 
Shuenn-Jyi Wang*, Y. S. Wu
 
Chien-Jen Wang1, Jin-Shuh Li1, Kai-Tai Lu1,Tsao-Fa Yeh1, and Chun-Chiang Liao2
 
Szu-Pyng Kao1 and Fang-Shii Ning2
 
L.C. Hsiung1 and H.H. Sheu2
 
Tzung-Her Chen and Chang-Sian Wu
 
Chun-Lung Yuan, Cheng-Ping Chang, Chi-Man Ho and Chia-Chi Feng
 
C. H. Liu1*, P. Y. Tzeng2 and W. K. Lee3
 
Hung-Wen Chen1 Huai-Ku Sun2 Tien-Chih Liu2
 
Y. C. Chang1, C. P. Chen2 , and H. C. Chao1
 
Ming-Yu Huang1, Jen-Chun Lee1, Chien-Ping Chang1, Ping S. Huang2 and Te-Ming Tu1
 
Pei-Yuan Tzeng1, Ming-Ho Liu2, Tung-Ping Liu3 , Tsu-Hsu Yen4
 
Der-Chyuan Lou, Ming-Chiang Hu, and Jiang-Lung Liu
 
Chao-Yu Hung1, Chia-Chi Chao2, Ching-Kang Yin3 and Ching-Yan Yin4
 
Y. Y. Lin1 and T.F.Chuang2*
 
Shih-Sung Lin1, Min-Hsiung Hung1, and Ding-Rong Lai2
 
(Short Note)
Chin-Tsan Wang1, Jia-Ming Sun2, Guan-Hua Leu3 and Jun-Ji Miao4
 
(Short Note)
Wu-Chen Fei, Jiunn-Jye Ing
 
(Short Note)
Pin-Chang Su
 
(Short Note)
Te-Ming Tu, Wen-Chun Cheng, Chien-Ping Chang, and Jyh-Chian Chang1