Jump to the main content block

Journal of Chung Cheng Institute of Technology

VOLUME 36, NO 2

第三十六卷 第二期 (20085月出刊)
 
          Sheau-Wen Shiah*  Pai-Yu Chang**  Tzeng-Yuan Heh* and  Po-Hung Lin***
 
       
              * Department of Power Vehicle and System Engineering, Chung Cheng Institute of Technology,
             National Defense University
            ** Department of Product Design, Fortune Institute of Technology
          ***Graduate School of Defense Science, Chung Cheng Institute of Technology, National Defense             University
 
 
         Ming-Nan Fu*, Shan-Hui Liao*, Ching-Chung Li**, Ching-Yung Lung*
           
           
            *Department of Industrial Engineering and Management Chin Min Institute of Technology
   **Department of Information Management, Ching Yun University
 
      Hou-Chei Chang*, Jr-Ming Miao**, and Szu-Wei Yu***
 
         * Graduate School of Defense Science Studies, Chung Cheng Institute of Technology National
           Defense University, Taoyuan
       **Department of Mechanic, Energy and Aerospace Engineering, Chung Cheng Institute of
          Technology, National Defense University, Taoyuan, 335, Taiwan, R.O.C.
    ***Department of Civil Engineering, Chung Cheng Institute of Technology National Defense
         University, Taoyuan, 335, Taiwan, R.O.C.
 
 
Cheng Hsing Hsu*, Ching-Chuan Chang*, Kuang Yuan Kung** and Po-Chuang Chen ***
   *Department of Mechanical Engineering, Chung-Yuan Christian University, 320, Taiwan, R.O.C.
 **Department of Mechanical Engineering, Nanya Institute of Technology, 320, Taiwan, R.O.C.
***Environmental and Energy Technology Center, 325, Taiwan, R.O.C.
 
 
 
 
Te-Wan Shieh*, Feng-Tai Hwang**, and Sheng-Yi Li*
  *Department of Electrical Engineering, Chung-Cheng Institute of Technology, National Defense  
    University
**National Space Organization
 
 
 
         Sheng-JuWu*, Kwan Ouyang**, and Sheau-Wen Shiah*
   
             *Department of Power Vehicle and Systems Engineering, Chung-Cheng Institute of Technology,
               National Defense University
         **Graduate School of Defense Science, Chung Cheng Institute of Technology, National Defense
              University
 
     
      Hung-Wen Lin*, Yuh Sung**, Yu-Liang Chen***, Wen-Hwa Hwu****,
      and Ming-Der Ger ****
 
         *Department of Applied Chemistry, Chung Cheng Institute of Technology
           National Defense University
      **Chung Shan Institute of Science and Technology
     ***Department of Weapon System Engineer, Chung Cheng Institute of Technology,
          National Defense University,
    ****Department of Applied Chemistry, Chung Cheng Institute of Technology,
           National Defense University
 
      Hung-Tao Lu*, Chien-Ping Chang*, Yu Su*, Jyh-Chian Chang**,
       and Te-Ming Tu*
 
      * Department of Electrical and Electronic Engineering, Chung Cheng Institute of Technology,
        National Defense University
     **Department of Information Communications, Kainan University
 
 
(Short Note)
      Tsai-Fu Chuang 
Department of Landscape Architecture, MingDao University
(Short Note)
       Jen-Chun Lee*, Ping Sen. Huang**, Chien-Ping Chang*, Jyh-Chian Chang***,
       and Te-Ming Tu*
 
       * Department of Electrical and Electronic Engineering, Chung Cheng Institute of Technology,
         National Defense University
      **Department of Electronic Engineering, Ming Chuan University
     ***Department of Information Communications, Kainan University
 
(Short Note)
     Min-Hsien Liu *, Ken-Fa Cheng, Cheng Chen, Yaw-Shun Hong
 
        Department of Applied Chemistry and Materials Science, Chung Cheng Institute of Technology,
        National Defense University